Β' Λυκείου Κατεύθυνση


Η Άλγεβρα είναι η μεταφυσική της Αριθμητικής. John Ray
Επανάληψη Ύλης Ά Λυκείου
Γίνεται μια λεπτομερής επανάληψη των γνώσεων που αποκτήθηκαν στην Α’ Λυκείου.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
17
Λύσεις Ασκήσεων
7
Επιπλέον Ασκήσεις
0
Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
Ορίζουμε την απόλυτη τιμή οποιουδήποτε πραγματικού αριθμού και αποδεικνύουμε και χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες των απολύτων τιμών για την επίλυση εξισώσεων και ανισώσεων.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
7
Λύσεις Ασκήσεων
11
Επιπλέον Ασκήσεις
40
Συναρτήσεις
Η έννοια της συνάρτησης είναι ήδη γνωστή αλλά την υπενθυμίζουμε ορίζοντας τα πεδία ορισμού και τιμών όταν αυτή δίνεται σε διάφορες μορφές εμβαθύνοντας και στην δημιουργία καινούργιων συναρτήσεων από σύνθεση.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
17
Λύσεις Ασκήσεων
27
Επιπλέον Ασκήσεις
100
Όρια Συναρτήσεων
Είναι σημαντικό να ξέρουμε που τείνουν οι τιμές μιας συνάρτησης όταν η ανεξάρτητη μεταβλητή παίρνει διάφορες τιμές.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
11
Λύσεις Ασκήσεων
59
Επιπλέον Ασκήσεις
45
Μιγαδικοί Αριθμοί
Οι διαστάυρωση των πραγματικών και φανταστικών αριθμών δημιουργούν τους μιγαδικούς τους οποίους μελετούμε σε αυτό το κεφάλαιο.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
4
Λύσεις Ασκήσεων
13
Επιπλέον Ασκήσεις
35
Τέλεια Επαγωγή
Είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την απόδειξη προτάσεων που αφορούν γενικούς τύπους.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
2
Λύσεις Ασκήσεων
11
Επιπλέον Ασκήσεις
10
Ακολουθίες
Μελετούμε σειρές αριθμών που προκύπτουν από ένα γενικό τύπο όταν η μεταβλητή μας παίρνει τιμές μόνο από τους φυσικούς αριθμούς.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
5
Λύσεις Ασκήσεων
11
Επιπλέον Ασκήσεις
30
Προόδοι
Οι προόδοι είναι ιδιαίτερες κατηγορίες ακολουθιών αφού έχουν κάποιες χαρακτηριστικές ιδιότητες.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
12
Λύσεις Ασκήσεων
42
Επιπλέον Ασκήσεις
60
Εκθετική και Λογαριθμική Συνάρτηση
Επαναλαμβάνουμε τις ιδιότητες των δυνάμεων και μελετούμε την εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση. Οι δύο είναι αλληλένδετα συνδεδεμένες και μαθαίνουμε διάφορες τεχνικές επίλυσης εξισώσεων που τις περιέχουν.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
17
Λύσεις Ασκήσεων
33
Επιπλέον Ασκήσεις
95
Συνέχεια Συνάρτησης
Η συνέχεια της συνάρτησης είναι ένας ορισμός που στην κυριολεξία περιγράφει αν η γραμμή της καμπύλης της συνάρτησης είναι συνεχόμενη.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
7
Λύσεις Ασκήσεων
8
Επιπλέον Ασκήσεις
25
Παράγωγος Συνάρτησης
Η παράγωγος μιας συνάρτησης ορίζεται σαν ο ρυθμός μεταβολής της ως προς την μεταβλητή. Είναι κάτι αντίστοιχο της κλίσης της καμπύλης αν παραστήσουμε γραφικά την συνάρτηση.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
21
Λύσεις Ασκήσεων
61
Επιπλέον Ασκήσεις
130
Πολυώνυμα
Σε αυτό το κεφάλαιο εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας στα πολυώνυμα μαθαίνοντας πως αναλύουμε πολυώνυμα σε άθροισμα απλών κλασμάτων.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
6
Λύσεις Ασκήσεων
31
Επιπλέον Ασκήσεις
15
Ορίζουσες
Οι ορίζουσες είναι τιμές που σχετίζονται με τετραγωνικούς πίνακες.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
3
Λύσεις Ασκήσεων
16
Επιπλέον Ασκήσεις
0
Διανύσματα στο Επίπεδο
Η ανάγκη για την δημιουργία των διανυσμάτων προέκυψε απο την στενή σχέση των Μαθηματικών με την Φυσική.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
15
Λύσεις Ασκήσεων
104
Επιπλέον Ασκήσεις
70
Ευθεία στο Επίπεδο
Εμβαθύνουμε σε ήδη υφιστάμενες γνώσεις της Αναλυτικής Γεωμετρίας.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
11
Λύσεις Ασκήσεων
54
Επιπλέον Ασκήσεις
45
Γεωμετρία
Σε αυτό το κεφάλαιο συναντούμε την έννοια του εγγεγραμμένου τετραπλεύρου μελετούμε τα κανονικά πολύγωνα όπως τρίγωνα, τετράγωνα.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
14
Λύσεις Ασκήσεων
0
Επιπλέον Ασκήσεις
90
Γεωμετρικός Τόπος
Μελετούμε το σύνολο των σημείων του επιπέδου που έχουν μια κοινή ιδιότητα. Όλα μαζί τα σημεία ονομάζονται Γεωμετρικός Τόπος.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
2
Λύσεις Ασκήσεων
29
Επιπλέον Ασκήσεις
15
Τριγωνομετρία
Ορίζονται οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις, και επιλύονται τριγωνομετρικές εξισώσεις. Επίσης χρησιμοποιούνται οι τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνιών τριγώνου για τον υπολογισμό των στοιχείων του.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
14
Λύσεις Ασκήσεων
87
Επιπλέον Ασκήσεις
95