Αριθμοί
Συναντούμε τους αριθμούς σε δυνάμεις, αλγεβρικές παραστάσεις και εξισώσεις. Επίσης βλέπουμε τους αριθμούς σε διαφορετικά συστήματα αρίθμησης.

Συστήματα Αρίθμησης

Ορίζουμε τι είναι σύστημα αρίθμησης φυσικών αριθμών σε οποιαδήποτε βάση και μετατρέπουμε αριθμούς από το δυαδικό στο δεκαδικό σύστημα και αντίστροφα.