Διαιρετότητα
Γνωρίζουμε την Ευκλείδεια Διαίρεση, τα κριτήρια Διαιρετότητας, και τους πρώτους και σύνθετους αριθμούς.

Ευκλείδια Διαίρεση - Ιδιότητες Διαιρετών

Ορίζουμε και εφαρμόζουμε την Ευκλείδεια Διαίρεση και την τέλεια διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς κάνοντας χρήση των ιδιοτήτων των διαιρετών στην επίλυση προβλημάτων.

Πρώτοι και Σύνθετοι - ΜΚΔ - ΕΚΠ

Ορίζουμε τους πρώτους και σύνθετους αριθμούς αναλύοντας τους σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Κάνουμε χρήση ιδιοτήτων του ΜΚΔ και του ΕΚΠ των φυσικών αριθμών στην επίλυση προβλημάτων.