Συναρτήσεις
Σε αυτό το κεφάλαιο βλέπουμε την έννοια της αντιστοιχίας, πως δημιουργούνται τα διατεταγμένα ζεύγη και πως εμφανίζονται αυτά πάνω σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων.

Συντεταγμένες Σημείου

Μαθαίνουμε τι είναι σύστημα αξόνων και πως τοποθετούμε σημεία πάνω σε αυτό.

Έννοια Αντιστοιχίας- Συνάρτησης

Κατανοούμε την έννοια της συνάρτησης, της τιμής εισόδου και τιμής εξόδου, και χρησιμοποιώντας τον γενικό τύπο μιας συνάρτησης δημιουργούμε πίνακα τιμών.

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Μαθαίνουμε να κατασκευάζουμε διαγράμματα και γραφικές παραστάσεις αναπαριστώντας συναρτήσεις.