Λόγοι - Αναλογίες
Οι αναλογίες είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας μας όπως ποσοστά στους τόκος, φόρους, κέρδη και ζημιές.

Λόγοι - Αναλογίες και Ιδιότητες

Ορίζουμε τον λόγο και την αναλογία και εφαρμόζουμε τις ιδιότητες. Εφαρμόζουμε τα πιο πάνω στην επίλυση προβλημάτων και μαθαίνουμε να ερμηνεύουμε σχέδια υπό κλίμακα.

Ποσοστά

Μελετούμε την έννοια του ποσοστού και επιλύουμε προβλήματα ποσοστών (τόκου, φορολογίας, κέρδους και ζημιάς, κ.λπ.).