Εξισώσεις - Ανισώσεις
Από την άλγεβρα δεν μπορεί να απουσιάζει η μελέτη της εξίσωσης με 1 μεταβλητή και της αντίστοιχης ανίσωσης.

Ανισώσεις

Επιλύουμε ανισώσεις 1ου βαθμού αλγεβρικά και γραφικά για επίλυση προβλημάτων. Μαθαίνουμε να παρουσιάζουμε το σύνολο των λύσεων μιας ανίσωσης.