Γεωμετρία
Η μελέτη της Γεωμετρία στο επίπεδο συνεχίζει με την κατασκευή τετραπλεύρων όπως παραλληλόγραμμα, ορθογώνιο κ.τ.λ. , τα οποία αναλύουμε ως προς τις ιδιότητες τους.

Συμμετρία

Κατασκευάζουμε συμμετρικά σχήματα που έχουν άξονα συμμετρίας ή κέντρο συμμετρίας.

Παραλληλόγραμμο

Αναγνωρίζουμε, κατασκευάζουμε και εφαρμόζουμε ιδιότητες παραλληλογράμμων υπολογίζοντας την περίμετρο και το εμβαδό τους.

Ορθογώνιο

Αναγνωρίζουμε, κατασκευάζουμε και εφαρμόζουμε ιδιότητες ορθογωνίων υπολογίζοντας την περίμετρο και το εμβαδό τους.

Ρόμβος

Αναγνωρίζουμε, κατασκευάζουμε και εφαρμόζουμε ιδιότητες ρόμβων υπολογίζοντας την περίμετρο και το εμβαδό τους.

Τετράγωνο

Αναγνωρίζουμε, κατασκευάζουμε και εφαρμόζουμε ιδιότητες τετραγώνων υπολογίζοντας την περίμετρο και το εμβαδό τους.

Τραπέζιο

Αναγνωρίζουμε, κατασκευάζουμε και εφαρμόζουμε ιδιότητες τραπεζίων υπολογίζοντας την περίμετρο και το εμβαδό τους.

Κύκλος

Αποδεικνύουμε και εφαρμόζουμε τύπους για εμβαδόν και περιφέρεια του κύκλου και επιλύουμε προβλήματα με μεικτόγραμμα σχήματα.