Τριγωνομετρία
Κάνουμε χρήση του ορθογωνίου τριγώνου για να ορίσουμε και να υπολογίσουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνιών.

Τριγωνομετρικοί Αριθμοί σε Τρίγωνο

Ορίζουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς και τους χρησιμοποιούμε στη λύση ασκήσεων και πραγματικών προβλημάτων επιλύοντας ένα τρίγωνο όταν είναι γνωστά κάποια από τα στοιχεία του.