Παραβολή
Η παραβολή 2ου βαθμού είναι η πιο απλή μορφή 2ου συνάρτησης που θα μελετούμε γραφικά και βάση αυτής κατασκευάζουμε άλλες 2ου βαθμού γραφικές παραστάσεις.

Ανισώσεις - Διαστήματα

Ορίζουμε και αναγνωρίζουμε διαστήματα πραγματικών αριθμών και τα χρησιμοποιούμε τα διαστήματα για να παριστάνουμε σύνολα αριθμών.