Στερεομετρία
Κάνουμε εισαγωγή στην γεωμετρία χώρου μελετώντας πλέον σχήματα τα οποία έχουν τρείς διαστάσεις όπως πρίσματα, κύβους, πυραμίδες κ.τ.λ.