Τριγωνομετρία
Ορίζονται οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις, και επιλύονται τριγωνομετρικές εξισώσεις. Επίσης χρησιμοποιούνται οι τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνιών τριγώνου για τον υπολογισμό των στοιχείων του.

Τριγωνομετρία στο Τρίγωνο - Νόμος Ημιτόνων - Συνημιτόνων

Αποδεικνύουμε και εφαρμόζουμε σχέσεις μεταξύ γωνιών και πλευρών στο τρίγωνο, γνωστοί ως Νόμος των Ημιτόνων και Συνημιτόνων.

Τριγωνομετρικές Εξισωσεις

Εμβαθύνουμε στο θέμα των τριγωνομετρικών εξισώσεων χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές και βάζοντας σε χρήση όσα έχουμε μάθει πιο πάνω.