Επανάληψη Ύλης Ά Λυκείου
Γίνεται μια λεπτομερής επανάληψη των γνώσεων που αποκτήθηκαν στην Α’ Λυκείου.

Πρόσημο Διωνύμων και Τριωνύμων

Γίνεται έλεγχος προσήμου για διώνυμα και τριώνυμα για διάφορες τιμές της μεταβλητής.