Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
Ορίζουμε την απόλυτη τιμή οποιουδήποτε πραγματικού αριθμού και αποδεικνύουμε και χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες των απολύτων τιμών για την επίλυση εξισώσεων και ανισώσεων.