Εκθετική και Λογαριθμική Συνάρτηση
Επαναλαμβάνουμε τις ιδιότητες των δυνάμεων και μελετούμε την εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση. Οι δύο είναι αλληλένδετα συνδεδεμένες και μαθαίνουμε διάφορες τεχνικές επίλυσης εξισώσεων που τις περιέχουν.

Δυνάμεις και Ιδιότητες Δυνάμεων

Θυμόμαστε τις δυνάμεις και τις ιδιότητες τους.

Εκθετική Συνάρτηση - Εκθετικές Εξισώσεις και Ανισώσεις

Απόρροια των δυνάμεων είναι και η εκθετική συνάρτηση την οποία μελετούμε. Έπειτα επεκτείνουμε την μελέτη μας και στις εκθετικές εξισώσεις και ανισώσεις.