Συνέχεια Συνάρτησης
Η συνέχεια της συνάρτησης είναι ένας ορισμός που στην κυριολεξία περιγράφει αν η γραμμή της καμπύλης της συνάρτησης είναι συνεχόμενη.