Παράγωγος Συνάρτησης
Η παράγωγος μιας συνάρτησης ορίζεται σαν ο ρυθμός μεταβολής της ως προς την μεταβλητή. Είναι κάτι αντίστοιχο της κλίσης της καμπύλης αν παραστήσουμε γραφικά την συνάρτηση.

Εφαρμογές Παραγώγων

Οι παραγώγοι έχουν αρκετές εφαρμογές σε διάφορες επιστήμες. Εμείς μελετούμε την εφαρμογή τους σε προβήματα της καθημερινότητας.