Συνδυαστική
Οι έννοιες των μεταθέσεων, των διατάξεων και των συνδυασμών θα πρέπει μέχρι τώρα να σας είναι γνωστές. Σε αυτό το κεφάλαιο εμβαθύνουμε στο θέμα επιλύωντας πιο δύσκολα προβλήματα.