Γεωμετρικοί Τόποι
Χρησιμοποιούμε την αναλυτική γεωμετρία στο επίπεδο για να περιγράψουμε ένα σύνολο σημείων που χαρακτηρίζεται απο μια ιδιότητα όπως για παράδειγμα τα σημεία που ισαπέχουν ίση απόσταση απο ένα σημείο (κύκλος)