Παράγωγος Συνάρτησης
Υπενθυμίζουμε τον ορισμό της παραγώγου και τους βασικούς τύπους και κανόνες παραγώγισης όπως και διάφορους τομείς που μπορούμε εφαρμόσουμε την παράγωγο.