Γραφικές Παράστάσεις
Συγκεντρώνουμε όσες περισσότερες πληροφορίες για μια συνάρτηση για να μας διευκολύνουν στην κατασκευή της γραφικής της παράστασης.

Γραφική Παράσταση Πολυωνυμικών Συναρτήσεων

Κατασκευάζουμε την γραφική παράσταση της πολυωνυμικής συνάρτησης.

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης με Ασύμπτωτες

Κατασκευάζουμε την γραφική παράσταση συνάρτησης αφού έχουμε μελετήσει πρώτα για ασύμπτωτες αλλά και άλλες παραλλαγές γραφικών παραστάσεων όπως την απόλυτη τιμή μας συνάρτησης ή την αντίστροφη της.

Προβλήματα Μεγίστου Ελαχίστου

Χρησιμοποιούμε όλες τις γνώσεις μονοτονίας συνάρτησης σε πραγματικά προβλήματα μεγίστου ελαχίστου.