Αόριστο Ολοκλήρωμα
Εισάγουμε την έννοια του ολοκληρώματος σαν την αντίστροφη της παραγώγου.

Ολοκλήρωση Ρητών Συναρτήσεων

Αφού πρώτα απλοποιήσουμε ρητές συναρτήσεις, τις ολοκληρώνουμε ακολουθώντας συγκεκριμένες στρατηγικές.