Στατιστική
Μαθαίνουμε πως συλλέγουμε στοιχεία, πως τα ταξινομούμε και τα παρουσιάζουμε για να μπορούμε να εξάξουμε συμπεράσματα.

Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

Μελετούμε τα είδη των μεταβλητών και μαθαίνουμε να συμπληρώνουμε πίνακα συχνοτήτων. Αναλόγως του είδους της μεταβλητής μπορούμε να επιλέγουμε και το κατάλληλο μέθοδο παρουσίασης των στατιστικών στοιχείων.

Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Μελετούμε μέτρα θέσης και διασποράς για πλήθος παρατηρήσεων όπως μέση τιμή, διάμεσος, επικρατούσα τιμή και διασπορά.